Üye Ol  >> RESİM GALERİNİ oluştur.        GİRİŞ >> |    Resim  YÜKLE   Galeriler >>

 A

 1

 2

 3

 4

 5

iletişim

Türk Resim Sanatı, Ressamlar ve Tabloları - Resim Sanatı, ressamlar, yağlıboya, suluboya, tablolar, karakalem desenler
 


 


 

kiziroglu's profili
Kullanıcı Adı kiziroglu
Durum Aktif
Üyelik tarihi 27.Agu 2007
Website - varsa www.mahmutyigitoglu.com
Meslek Retired, Painter
Biografi Say�n Mahmut Y���TO�LU 1950 senesinde �ank�r� Kur�unlu Ta�karacalar K�y�’nde do�mu� olup �lk��renimini memleketinde tamamlam��t�r. Mahmut Y���TO�LU; vatani hizmet sonras� Osmanl� Bankas�’nda i� hayat�na ba�lam�� ve emeklilik s�recine de�in Osmanl� Bankas�’ndaki Veznedarl�k vazifesini ba�ar�yla s�rd�rm��t�r.

Ressam�m�z Osmanl� Bankas�’nda g�rev yapt��� s�ralarda, 1972 senesinde, resme olan merak� hasebiyle bu sanata g�n�l vermi� ve bu tarihte resme adam�� oldu�u hayat�n�n da temellerini atm�� bulunuyordu. Mahmut Y���TO�LU 1990 senesinde Osmanl� Bankas�’ndan emekli olmas�na ra�men sanata olan d��k�nl���n� kaybetmeyerek; aksine sanata olan g�n�l ba�l�l���n� da daha da artm��t�r.

Her ge�en g�n sanat�na yeni eserler ekleyen Mahmut Y���TO�LU, ya�l� boya, sulu boya, pastel, guaj, karakalem �al��malar�yla her tarzda kompozisyonlar� T�rk sanat�na sunmu�tur.

Ressam�m�z ilk resim sergisini;

-18 Eyl�l 1994’te Bayrampa�a Belediyesi K�lt�r ve Sanat Merkezi’nde a�m��t�r.

Di�er resim sergilerini ise;

-1995, 1996 tarihlerinde Gaziosmanpa�a K�lt�r ve Sanat Merkezi’nde ki�isel resim sergisini,
-1-7 Eyl�l 1996 �sk�dar 8. Uluslararas� Katibim K�lt�r ve Sanat �enlikleri esnas�nda Altunizade K�lt�r ve Sanat Merkezi’nde kat�l�ml� resim sergisini,
-1997’ de �sk�dar Altunizade K�lt�r ve Sanat Merkezi’nde ki�isel resim sergisini,
-1998 senesinde Marmara �niversitesi Atat�rk E�itim Fak�ltesi sergi salonunda ki�isel resim sergisini,
-1999-2000-2002-2003 y�llar�nda ise F�rat K�lt�r Merkezi Sergi Salonu, Mavig�n Koleji Sergi Salonunda, Kaz�m Karabekir �. H. Lisesi sergi Salonun’ da, Sultan Fatih Kolejleri Sergi Salonunda bireysel sanat sergilerini a�m�� bulunmaktad�r.
Ve daha bir�ok sayamayaca��m�z �l��de bireysel resim sergilerine imza atan Mahmut Bey; �zel olarak bir�ok okul, �zel okul, kolej, kre�, anaokulu �e�itli kurum ve kurulu�larda sanat faaliyetlerinde bulunmu�, �zel isteklere binaen; ya�l� boya tablolar� ve karakalem �al��malar�nda da bulunmu�tur.
-Sevenleri taraf�ndan verilen �zel destek ile g�� alan Mahmut Y���TO�LU daha bir�ok sanat eserine imza atmay� da �iar edinmi�tir. Mahmut Y���TO�LU evli ve 5 �ocuk babas�d�r.

Dosyalar yüklendi 4
Son yüklenen dosya
kiziroglu tarafından yüklenen dosyaları göster

 
 

 

Dil seçin:


Uyarı: Sitemizde üyelerimiz yüklemiş oldukları içeriklerden dolayı yasal olarak sorumludurlar.